1
A SIOCAMPING KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA
I. Bevezetés
Jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (továbbiakban: „Szabályzat”) célja, hogy rögzítse a
SIOCAMPING Kft. (székhelye: 8400 Siófok, Ybl Miklós utca 1371 hrsz., adószáma: 26229324-2-14.,
cégjegyzékszáma:14-09-316184. nyilvántartó hatóság: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága)
továbbiakban: társaság, vagy adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a
társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet a társaság magára nézve kötelezőnek ismer el.
Jelen szabályzat rendelkezései megfelelnek a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU (adatvédelmi
rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény („Infotv.”) szabályainak.
II. Értelmező rendelkezések
1. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy
közvetve – azonosítható természetes személy.
2. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele,
valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés.
3. Különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre
vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti
tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális éltre vonatkozó adat, valamint
bűnügyi személyes adat.
4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adatteljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
5. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.
6. Adatállomány: az egy nyilvántartó –rendszerben kezelt adatok összessége.
7. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza,
az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja,
vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
8. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása
vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy
azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép)
rögzítése.
2
9. Adattovábbítás: ha az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
10. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
11. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges
12. Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének nyilvánosságra hozatalának,
átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy
összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné
tétele.
13. Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai
megsemmisítése.
14. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.
15. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött
szerződést is – adatok feldolgozását végzi.
16. Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő
közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett
17. Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot
– az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;
18. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval.
19. Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
III. A szabályzat célja
A jelen szabályzat elsődleges célja, hogy az Adatkezelővel kapcsolatba kerülő természetes személyek
adatainak kezelésére vonatkozó alapvető elveket és rendelkezéseket meghatározza és betartsa annak
érdekében, hogy a természetes személyek magánszférája védelemben részesüljön a vonatkozó törvényi
előírásoknak és hatósági állásfoglalásoknak megfelelően.
IV. A szabályzat hatálya
1. Időbeli hatálya: 2018. május 25. napjától további rendelkezésig vagy visszavonásig hatályos.
2. Személyi hatály kiterjed:
a. az Adatkezelőre,
b. az Adatkezelővel munkaviszonyt létesítő valamennyi munkavállalóra
c. azon személyekre, akik adatait e Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák,
d. továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.
3. Tárgyi hatály: Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelő minden szervezeti egységében
folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre függetlenül attól, hogy az
elektronikusan és/vagy papír alapon történik.
3
V. Az adatkezelés jogalapja
1. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. tv. („Infotv.”) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.
2. Az előzetes hozzájárulás kizárólag akkor tekinthető jog szerint elfogadhatónak, ha mindhárom
tartalmi követelményt, tehát az önkéntességet, a határozottságot (egyértelműséget) és a
tájékozottságot is teljesíti.
3. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét, tehát a visszavonás kizárólag a jövőre vonatkozik, visszaható hatálya nincsen.
VI. Az adatkezelő és adatfeldolgozó
VI.1. Adatkezelő
Jelen Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat szempontjából Adatkezelő:
Név: SIOCAMPING Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 6800 Ybl Miklós utca 1371.hrsz.
Telefonszám: +36-705975313
E-mail: siocampingkft@gmail.com Siocampingkft@gmail.com Siocampingkft@gmail.com
Képviselő: Dr. Bene Zita ügyvezető, Durmics Brigitta cégvezető
Weboldal címe: www.siocamping.hu
VI.2. Adatfeldolgozó
Jelen Szabályzat szempontjából az adatfeldolgozó az ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat
valamint adminisztrartív feladatokat ellátó munkavállalói, és a pénzügyi, számviteli és adózási
feladatokat ellátó munkavállalói.
VII. A kezelt adatok köre
Az Adatkezelő érintettek következő adatait kezeli:
VII.1. Szállásfoglalással kapcsolatos adatkezelés:
a) Személyesen: a SIOCAMPING kemping helyszínén (Siófok-sóstó, Pusztatorony tér 1.) történő
szállásfoglalás, bejelentkezés esetén a recepción ún. camping bejelentőlapon történik a vendég
adatainak rögzítése. Az adatok digitalizálása a bejelentőlap alapján a recepción történik. Az
ügyféladatok digitalizációját követően a nyomtatvány 1 éven belül megsemmisítésre kerül.
A bejelentő lapon az alábbi adatok kerülnek rögzítésre:
Név, Születési hely és idő, Anyja neve, Állampolgárság, Személyazonosító igazolvány száma,
Lakcím, Érkezés ideje, Távozás ideje, Gépjármű forgalmi rendszáma.
b) Telefonon: a SIOCAMPING lehetőséget biztosít a +36-70597 5313 telefonszámon történő
szállásfoglalásra. Telefonon történő egyeztetés során a vendég alábbi adatai kerülnek rögzítésre:
Név, Lakcím, E-mail cím, Telefonszám, Érekezés ideje, Távozás ideje, majd e-mailben vagy
postai úton történő tájékoztatása kizárólag az adott foglalás kapcsán.
c) E-mailen vagy Weboldalon keresztül: Online foglalás esetén a felhasználó által megadott adatok
(Név, telefonszám, e-mail cím) esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó azonosítása,
majd e-mailben történő tájékoztatása csak és kizárólag az adott foglalás kapcsán.
4
VII.2. Weboldal használata:
A honlap használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő es
befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a felhasználó számítógépének beállításától függően — a
böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A
Szolgáltató a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.
VII.3. Munkavállalók
Adatkezelő az alkalmazottai tekintetében mindazokat az adatokat kezeli, amelyeket munkajogi, adójogi,
társadalombiztosításai szempontból relevánsak, így név, lakcím, anyja neve, születési hely és idő, TAJszám,
adóazonosító jel, személyi szám, személyi igazolvány szám.
VIII. Adatkezelés szabályai
VIII.1. Általános szabályok
Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a VII. pontban megjelölt adatok
illetéktelenek számára ne legyenek hozzáférhetőek. Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a személyes
adatok kezelésére. A fenti cél érdekében Adatkezelő kizárólag a saját rendelkezése alatt lévő
szervereken tárolja.
A szolgáltató – az általa alkalmazott informatikai rendszer és eljárási rend útján – biztosítja, hogy az
adatkezelés az Infotv. 7. §-ának megfeleljen.
Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], a Számv. tv.169.
§ (2) bekezdése.
A felhasználó által önkéntesen megadott adatokat a Szolgáltató (adatkezelő) addig jogosult kezelni,
amíg a Szolgáltató (adatkezelő) által biztosított adattörlési lehetőséggel a felhasználó nem él. (A
felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a
Szolgáltató törli az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes
adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a
Szolgáltató a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel
egyidejűleg azonnal törölheti).
VIII.2. Jellemző adatkezelési szabályok
Az érintettekről adatszolgáltatást kérni, adatot felvenni kizárólag olyan körbe lehet, amely
– az Adatkezelő tevékenysége szempontjából releváns
– foglalkoztatottak esetében jogszabály rendelkezéséből vagy
– más adatszolgáltató esetében erre irányuló megállapodás vagy az érintett egyoldalú
jognyilatkozataiból következeik.
VIII.2.1. Hozzáférés a nyilvántartási rendszerhez
Az érintetteken kívül kizárólag olyan személyek férhetnek hozzá a személyes adatokat is tartalmazó
nyilvántartási rendszerhez, akiknek ez munkakörüknél vagy megbízásuknál fogva (adatfeldolgozók)
feladataik ellátáshoz nélkülözhetetlen.
VIII.2.2. Adattovábbítás
Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem
vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli
5
esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat
tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.
IX. Érintettek jogai
Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei a 2011. évi CXII. törvény és az EU 2016/679 Rendelete
alapján az alábbiakban kerültek meghatározásra és az érintettek felé tájékoztatásra.
Az Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintett jogaival a siocampingkft@gmail.com email
címre küldött kérelmével, vagy Adatkezelő más elérhetőségén keresztül élhet.
Az érintett kérelmezheti a szolgáltatónál: tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes
adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését
vagy zárolását.
IX.1. Tájékoztatáshoz való jog („hozzáférés joga”)
Személyes adataik kezeléséről az érintettek tájékoztatást kérhetnek. Ebben az esetben a szolgáltató
munkatársai meggyőződnek a kérés jogosságáról (e-mail vagy telefon alapján), és válaszolnak a
kérdésekre, így különösen információt adnak a kezelt adatok tartalmáról, azok forrásáról, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett
személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
IX.2. Az adatkezelés időtartama
Adatkezelő a bejelentő lapokat a digitalizálást követő 1 éven belül törli.
A felhasználó által önkéntesen megadott adatokat a Szolgáltató (adatkezelő) addig jogosult kezelni,
amíg a Szolgáltató (adatkezelő) által biztosított adattörlési lehetőséggel a felhasználó nem él.
Az adatkezelő a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2)
bekezdésében meghatározott, a bizonylatok kezelésének évét követő 8 évig tárolja.
Adatkezelő a munkavállaló munkaszerződése vagy azzal egyenértékű egyéb okirata, munkaidőnyilvántartása,
valamint a munkabér kifizetésére vonatkozó iratainak írásbeli és elektronikus példányait
5 évig megőrzi.
IX.3. Az adatok törléseA személyes adatot törölni kell, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett kéri;
c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény
nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a hatóság elrendelte.
Jelen Szabályzat az egyes adatkezelésekre vonatkozóan az e pontban meghatározott időtartamtól eltérő,
de jogszabály által megengedett időtartamot is meghatározhat.
IX.4. Helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult kérni az adatkezelőt, hogy helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok
– egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő- kiegészítését.
IX.5. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
6
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás
vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától
számított legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és
döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet,
illetve ha az adatkezelő határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó
napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
IX.6. Jogorvoslat
Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a hivatkozott
határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni. A
bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel,
az adatkezelő köteles bizonyítani.
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint- az érintett
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint törvényszék előtt is megindítható.
Ha az érintett úgy véli, hogy az adatkezelés vagy az adatfeldolgozás során jogait megsértették, panasszal
élhet:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Siocamping

Siófok-sóstó

Rólunk

A Siócamping (volt Ifjúság Kemping), Siófok-Sóstón, a városközponttól kb. 9 km-re, a Balatontól kb. 150 m-re, a horgászatra kiválóan alkalmas Sóstó partján fekszik.  A csendes, nyugodt környezetben fekvő kempinget gondozott sövényei és nagy, kellemes árnyékot adó fái a nyugodt pihenésre vágyó vendégek kedvenc helyévé tették az évek során. A számos sátorhely mellett különböző méretű lakókocsiknak, kialakított parcellákon biztosítják a vendégek elhelyezését. Főszezoni időszakban a változatos programokkal, találkozókkal szórakoztatjuk kedves vendégeinket, a gyermekeket játszótér várja. A több mint 8 hektáros területen minden megtalálható, ami egy nagyszerű kikapcsolódáshoz szükséges, éttermek, klubhelyiség, különféle szállás lehetőség a sátorozástól az apartman házig, egész szezonban horgászati lehetőség.

Kapcsolat

Foglalás: 
+36 70 597 5313
siocampingkft@gmail.com

Általános információk: 
+36 70 597 5313
siocampingkft@gmail.com

Cím
Siócamping
Siófok-sóstó
Pusztatorony tér 1

Partnereink

Siocamping Kft. Minden jog fenntartva. 2019.