A kempingbe tartózkodási vagy látogatási céllal történő bejelentkezés feltételezi, hogy vendégeink házirendünk szabályait megismerték, és annak tartalmát magukra nézve kötelezőnek elismerik. Házirendünk a kemping vendégek zavartalan nyaralását hivatott szolgálni.
Kérjük, érkezéskor jelezzék, hogy a kempingben nyaralási, vagy átmeneti céllal (látogatóként ) kívánnak tartózkodni. Látogató vendégeink megváltott jegy ellenében 10.00 és 18.00 óra között tartózkodhatnak kempingjeinkben. Nyaralóvendégeink a recepción (portán) kötelesek bejelentkezni, és úti okmányaikat leadni, melyeket a kemping a hivatalos bejelentkeztetésre használ. Vendégeink kötelesek minden igényelt fizetendő szolgáltatást pontosan megnevezni, és azok rögzítésének helyességét ellenőrizni. Az esetleges változásokat azonnal be kell jelenteni (személy elutazása, igénybe nem vett szolgáltatások stb). Az átadott karszalag személyre szól, és nem ruházható át, be- és kilépéskor valamint ellenőrzéskor azokat fel kell mutatni. Kérjük, a kemping-igazolványt őrizzék meg, mert távozáskor a recepción azt le kell adni, ez szolgál a számlázás alapjául.
A távozási napon a kempinget legkésőbb 12.00 óráig, az üdülőházakat legkésőbb 10.00 óráig  kell elhagyni. A kemping továbbtartózkodási pótdíjat számíthat fel, ha a távozás ezen időpont után történik (1 nap teljes költség. ).
A vendég a kemping igazolvány és a belépőkártyák leadása és a fizetés után kapja vissza úti okmányát.
A fizetés rendje:
Fizetésnél kérjük, vegye figyelembe a recepció és a kassza nyitvatartási rendjét.
A kempingben az utólagos fizetés a szokásos, de a kemping ettől eltérhet, kérheti a díjak előre fizetését. A vendég köteles minden igénybe vett szolgáltatást kifizetni, az összegről a recepció tételes számlát állít ki. Helyszínen előre kifizetett szolgáltatás lemondása esetén nem áll módunkban visszafizetést teljesíteni.
Az előre lefoglalt és a kemping részéről írásban visszaigazolt szolgáltatások érkezés napján történő lemondása vagy a tartózkodás alatt történő lemondás esetén visszafizetést nem teljesítünk.

2.  A bejelentkezés előtt minden kempingezőnek joga van a rendelkezésre bocsátandó területet megtekinteni. A kempinghely kijelölése a kempingszemélyzet kizárólagos joga. A kijelölt helyen kívül más helyet nem lehet igénybe venni. Az előre megrendelt helyet más személynek nem lehet átengedni.
Parcellázott terület esetén csak a parcella területe foglalható el. A kijelölt helyen kívül további terület még ideiglenesen sem használható, autójával valamennyi vendég csak a saját parcelláján parkolhat. Normál helyen csakis egy lakóegység felállítása engedélyezett. Minden további lakóegységet – egy lakókocsi + jármű, egy sátor + jármű vagy egy lakóautó felett – külön felszámolunk.
A késői órákban érkező vendégnek, úti okmányaik leadása után a kempingszemélyzet ideiglenes helyet jelöl ki.

3. Környezetvédelem: Kempingünk a Balaton fokozottan érzékeny zónájában fekszik. Az itt tartózkodók kötelessége a környezet és a növényzet védelme. PVC takarófólia a sátrak, vagy elő-sátrak alá nem teríthető. Szigorúan tilos a fákba szöget verni, ágakat levágni, ételmaradékot, szennyező anyagot a fűre, fára, bokrokra, sövényekre önteni. Tilos az (elő)sátrak rögzítő köteleit fákhoz, sövényekhez erősíteni. Árkot, gödröt ásni még ideiglenes jelleggel sem megengedett.
A hulladék, a szemét csak az erre a célra kijelölt gyűjtőkben helyezhető el. A kihelyezett gyűjtőedényeken a szelektív gyűjtésnek megfelelő feliratok találhatók, azokban tilos más jellegű anyagot elhelyezni. A fokozottan mérgező szárazelemeket kizárólag a recepción szabad leadni.
Kérjük vendégeinket, hogy gondoljanak a következő kempingezőkre, és az igénybevett kempinghelyet távozáskor hagyják tisztán.
A víz rendkívül drága. Kérjük, minden esetben takarékosan használja, és erre hívja fel gyermekei figyelmét is. Autót, lakókocsit, kempingfelszerelést mosni a kempingben szigorúan tilos.

4. Éjszakai pihenőidő:          23.00 és 6.00 óra között
Délutáni csendes pihenő: 13.00 és 15.00 óra között (csak a főszezonban)

A fentiektől eltérő szabályozásról a kemping recepcióján kérhető bővebb felvilágosítás!

A megadott idő alatt semmi olyan tevékenység nem folytatható, amely mások pihenését zavarja. Ezen időszakok alatt szigorúan tilos járművet elindítani vagy használni, a kapuk zárva vannak. A korlátozást a kemping kivételes esetekben feloldhatja. Korai távozás esetén 6.00 óra előtt zajt okozni tilos. A nyugalom és pihenés érdekében a gépjárművek használata a kemping területén csak a bejárattól a kempinghelyig vezető közvetlen úton megengedett. A legnagyobb közlekedési sebesség 10 km/óra lehet. A kempingben egyéb céllal járművet használni tilos.

5. A kempingben kiskorú gyermekek csak szülői vagy rokoni felügyelet mellett tartózkodhatnak. A gyermekek viselkedéséért a szülők vagy kísérőik felelnek. Kérjük, hogy a játszóterekre, animációs programokra kísérjék el gyermekeiket. A gyermekek iránti szülői felelősséget nem tudjuk átvállalni. Kérjük, ügyeljenek arra, hogy gyermekeik önfeledt viselkedése ne menjen mások pihenésének rovására.
A közösségi helyiségeket kiskorúak egyedül nem használhatják, kérjük a szülőket, hogy gyermekeiket mosdani, zuhanyozni, vagy illemhelyet használni kísérjék el! Felügyeljék a berendezések használatát valamint a tisztaságot!

6. A kempingben tartózkodóktól elvárjuk a következőket:
6.1. A recepción minden személynek be kell jelentkeznie.
6.2. A mosogatási, mosási feladatokat, a konyhai felszerelési tárgyak tisztítását, és a konyhaműveleteket kizárólag az erre kijelölt helyen végezzék.
6.3. Tüzet rakni, grillberendezést használni csak az arra kijelölt helyen szabad a tűzrendészeti szabályok betartásával és a kempingvezető előzetes engedélyével. Kérjük, hogy grill berendezéseiket csak másokat nem zavaró körülmények között, fokozott óvatossággal használják.
6.4. A kemping épületeit és felszerelési tárgyait mindenkinek rendeltetésszerűen kell használni. Az épületek, helyiségek, berendezési és felszerelési tárgyak csak az ezekre kijelölt nyitvatartási időn belül használhatók, ilyen helyekre más időben belépni tilos.
6.5. Sportjátékok csak az arra kiépített területen, a megszabott időtartam alatt folytathatók.
6.6. Kérjük, ne folytassanak másokat zavaró tevékenységet. (Pld: látvány, megjelenés, zene, zaj.)
6.7. Kérjük vendégeinket, hogy az észlelt hiányosságokat, hibákat az észleléskor jelentsék be.
6.8. Bárminemű fertőző megbetegedést vagy annak gyanúját a kempingvezetőnek be kell jelenteni.
6.9. A talált tárgyakat kérjük, adják le a recepción.
6.10. Az elektromos áram használatával kapcsolatos részletes tudnivalók és a tűzvédelmi szabályzat a recepción olvasható, ezeket megismerni és betartani kötelező.
7. A kempingben szigorúan tilos:
7.1. A kempingezés szokásos rendjének, íratlan szabályainak megsértése.
7.2. Az éjszakai és délutáni csendes pihenő megzavarása, a járműhasználati tilalom megszegése.
7.3. Tilos a kempingbe olyan tárgyakat vagy élőlényeket behozni, amely mások testi épségét veszélyeztetheti, mások nyaralását vagy közízlését zavarhatja. Tilos olyan zászlók, jelvények vagy más tárgyak elhelyezése, amely egyes nemzetek, vagy személyek megsértését eredményezhetik.
7.4. A kemping felszerelési és berendezési tárgyaiba történő bárminemű önhatalmú műszaki beavatkozás.
8. Állatok bevitele a kempingbe: Az állatok csak a kijelölt kempingekbe vihetők be fizetési kötelezettségek mellett, a kemping vezetés engedélyével. Kutyák csak pórázon tarthatók a kempingben. Az állatoknak rendelkezniük kell a szükséges állatorvosi igazolásokkal, melyeket kérésre köteles a vendég bemutatni. Kérjük, ügyeljen arra, hogy kedvence ne zavarja a többi vendég pihenését. Az állatért a bejelentő személy felel (egészségügyi állapot, károkozás). Állatok a közösségi helyiségbe, strandra és a vízbe nem vihetők be. Az állatok csak a piktogrammal megjelölt kutyafürdető helyen fürdethetők.
9. Horgászat: Napi jegy megváltása esetén a Horgászegyesület szabályai szerint.
10. Vagyonvédelem, felelősség: A kemping a vendég vagyontárgyaiban bekövetkezett károkért, az őrizetlenül, szabadon hagyott tárgyak eltűnéséért nem vállal felelősséget.  A vendég köteles a kemping felszerelési és berendezési tárgyait rendeltetés-szerűen használni. Az ezekben okozott kárért a vendég kártérítési felelősséggel tartozik. Harmadik személy részére okozott kárért a kemping nem felel. Nem vállal a kemping felelősséget elemi- és viharkárokért (jégeső, fakidőlés, lehulló ágak), a tűz, a fertőzések a betegségek, valamint a terrorista cselekmények okozta károkért.
11.Egyéb rendelkezések:
A vendég panaszaival a kempingvezetőhöz fordulhat.
A kemping házirendjét megszegőktől a kempingvezető megvonhatja a tartózkodási engedélyt és őket a kemping azonnali elhagyására szólíthatja fel. A kemping elhagyását megtagadó vendéggel szemben a SIOCAMPING hatósági intézkedést vehet igénybe.

Siófok, 2018. 05. 01.

SIOCAMPING Kft.

A kutyatartás szabályai

Kérjük kutyával, vagy más háziállattal érkező vendégeinket a saját, és mások zavartalan nyaralása, pihenése érdekében a következő szabályok betartására:
Kutya a kemping területén csak megkötve tartható, illetve pórázon vezethető. Félelmet keltő, vagy nagytestű kutyák, illetve harci kutyafajták a kempingbe nem vihetők be. Erről döntést hozni a kempingvezető joga.

Távozása előtt ne felejtse el parcelláját, kempinghelyét az esetleges kutyapiszoktól megtisztítani.

A kutyát a strand és játszótér területére, a kemping esetlegesen kialakított kutyamentes övezetébe, ill. a Balatonba nem lehet vinni.

A békés együttélés érdekében figyeljen arra, hogy kutyája ugatásával ne zavarja vendégtársai nyugalmát.

A kutyák a szigorú szabályok miatt nem vihetők be a vizesblokkokba, közösségi főzőhelyekre.

Minden kutyatulajdonos felelős a kutyája által okozott személyi- és anyagi kárt megtéríteni.

Együttműködésüket köszönjük!

Siocamping

Siófok-sóstó

Rólunk

A Siócamping (volt Ifjúság Kemping), Siófok-Sóstón, a városközponttól kb. 9 km-re, a Balatontól kb. 150 m-re, a horgászatra kiválóan alkalmas Sóstó partján fekszik.  A csendes, nyugodt környezetben fekvő kempinget gondozott sövényei és nagy, kellemes árnyékot adó fái a nyugodt pihenésre vágyó vendégek kedvenc helyévé tették az évek során. A számos sátorhely mellett különböző méretű lakókocsiknak, kialakított parcellákon biztosítják a vendégek elhelyezését. Főszezoni időszakban a változatos programokkal, találkozókkal szórakoztatjuk kedves vendégeinket, a gyermekeket játszótér várja. A több mint 8 hektáros területen minden megtalálható, ami egy nagyszerű kikapcsolódáshoz szükséges, éttermek, klubhelyiség, különféle szállás lehetőség a sátorozástól az apartman házig, egész szezonban horgászati lehetőség.

Kapcsolat

Foglalás: 
+36 70 597 5313
siocampingkft@gmail.com

Általános információk: 
+36 70 597 5313
siocampingkft@gmail.com

Cím
Siócamping
Siófok-sóstó
Pusztatorony tér 1

Partnereink

Siocamping Kft. Minden jog fenntartva. 2019.